Privacy

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw bericht van een antwoord te voorzien.

Bewaren persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het reageren op uw bericht. De Rijksoverheid kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw bericht wordt door medewerkers van het ministerie van BZK beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Beveiligen persoonsgegevens

Het ministerie van BZK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via postbus.veiligepubliekedienstverlening@minbzk.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw e-mail beantwoord hebben. U hebt het recht op:

  • inzage in uw gegevens;
  • informatie over de verwerkingen van uw gegevens; 
  • verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’; 
  • correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
  • beperking van de gegevensverwerking; 
  • verzet tegen de gegevensverwerking. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan postbus.veiligepubliekedienstverlening@minbzk.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tenslotte heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website bevat links naar andere websites. Wanneer u (een van) deze links volgt, kunt u op een website komen waar uw gegevens verwerkt of verzameld worden.